تقویت حافظه

ده عملکرد برای تقویت حافظه : حواس اغراق ریتم رنگ اعداد نشانه و نماد نظم و الگو جاذبه شوخی و خنده فکر مثبت بعد از اعلام مواردی که برای مغز قابل اجرا هستند و برای تقویت آن کمک می کنند،در پایین توضیحی درباره این موارد نوشته شده است. حواس : بیشتر افراد برای بیاد داشتن … ادامه خواندن تقویت حافظه